خط مشی شرکت

خط مشی

1 خط مشی شرکت ژرف شالوده هونام
بهره گیری از سیستم های مدیریتی یکپارچه و فناوری های نوین اطلاعاتی به منظور بهبود و تعالی در فرآیندهای سازمان. ترویج فرهنگ و باور مثبت در اجرای اصول و قوانین ایمنی و بهداشت و محیط زیست ( HSE ) . اجرای کلیه قوانین و مقررات و نیز نیازمندی های الزامات سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت محیط زیست. حذف و یا کاهش مخاطرات و آلودگی های زیست محیطی ، فعالیت های رفتارهای نا ایمن که می توانند باعث بروز حوادث شوند. حفظ محیط زیست و صیانت از نیروی انسانی که از بالاترین ارزش در شرکت ژرف شالوده هونام برخوردار است. ورود به کسب و کارهای جدید در صورتی که مخاطرات جدی محیط زیست و انسانی همراه نداشته باشد، مجاز است. کلیه پرسنل در تمامی سطوح نسبت به اصول ایمنی و بهداشت محیط زیست التزام عملی داشته و ایمنی و بهداشت و محیط زیست را یکی از وظایف مهم خود می دانند. تدوین و اجرای آموزش ها و ایجاد منابع لازم برای کلیه پرسنل شرکت و پیمانکاران جهت حفظ و ارتقاء سطوح ایمنی و بهداشت و محیط زیست در محیط کار. به حداقل رساندن صدمات جانی ، مالی و زیست محیطی. اولویت برنامه های ایمنی و بهداشت و محیط زیست درتصمیم گیری ها. جلب اعتماد و افزایش سطح رضایت کارفرمایان در اجرای پروژه ها . ارائه خدمات با کیفیت مطلوب به منظور برآورده سازی نیازهای مشتریان و ذینفعان و تلاش در جهت افزایش رضایت مندی آنها. ارتقاء سازمان به یک پیمانکار طرح و ساخت حرفه ای معتبر در عرصه ملی و بین المللی با تاکید بر انطباق هرچه بیشتر کیفیت خدمات با استانداردهای کیفیت بین المللی . آموزش منابع انسانی و ترویج فرهنگ مشارکت همگانی در جهت اعتلای کیفیت خدمات سازمان. بهبود مستمر سیستم مدیریت کیفیت از طریق شناسایی ، اجرا و کنترل فرآیندها و تعیین اهداف کیفی مناسب جهت سازمان و ارزیابی مستمر اثربخش آن ها.