منشور اخلاقی

مشور اخلاقی

1منشور اخلاقی شرکت ژرف شالوده هونام
ما بر اساس رسالت خویش شرکتی تخصصی در زمینه مهندسی و ساخت پروژه های ساختمانی می باشیم و برای تحقق این رسالت بر ارزش ها و اصول اخلاقی زیر پایبندیم نظم و دقت عمل در انجام امور ، رمز پیشرفت و پایداری ماست. متانت و خوشرویی در برخورد با مشتریان و همکاران ، زمینه ساز تعالی ماست. صداقت در گفتار و کردار ، اعتقاد ماست. به کارگیری دانش حرفه ای ، فناوری نوین ، ابتکار و نوآوری در جهت اهداف عالیه ،عزم ماست . اصول اخلاقی و وجدان کاری در انجام امور جاری و کارهای محوله ، چراغ راه ماست. تعهد به حرفه و وفاداری در قبال مشتریان و همکاران ، اصول کار ماست . مسئولیت پذیری و پاسخگویی در انجام وظایف ، سرلوحه کار ماست. از پیشنهادات سازنده استقبال کرده و انتقاد پذیری در انجام وظایف ، ویژگی ماست . مشتریان با ارزش ترین سرمایه ما هستند و ایجاد حس اعتمادو احترام در خدمت رسانی به آنها مایه افتخار ماست. رعایت فرهنگ کاری و افزایش بهره وری فعالیت ها برای رسیدن به چشم انداز شرکت ، آرمان ماست . مشارکت در تصمیم گیری و روحیه کار دسته جمعی در پیشرو فعالیت ها ، شیوه کار ماست .